Avaliação do Tópico:
  • 0 voto(s) - 0 Média
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sòng bạc thời gian ở trong và của Melco
N?u d?nh nghia
f_je_i=delta_ij la ham Kronecker.
V?i u thu?c V co co s? la e_1;e_2;.....;e_n
u=x_1e_1x_2e_2....x_ne_n.
f la 1 ham phi?m thi ta co:
fu=f_1xfe1f_2xfe_2...f_nxfe_n.
V?i f_ix=x_i.
Thi f_1;f_2;...;f_n hay noi cach khac la ham kronecker c?a e_i la co s? c?a phim ham tuy?n tinh f dung khong anh?
Nhu v?y thi b?t ki trong khong gian nao thi no cung dung ph?i ko anh?? Y em c? th? la v?y
N?u cho khong gian R3 du?c t?o thanh b?i cac vecto u_1=2,1,0; u_2=3,0,1; u_3=0,0,1 thi co s? c?a ham phim c?a no cung nhu ly thuy?t v?i n=3 dung khong anh?? Va n?u dung thi sau xa c?a no la cai gi em v?n chua ro ? . Cai ph?n nay kho tr?u tu?ng ma sach nao cung vi?t nhu nhau ch? 4 trang gi?y thua th?t va thi?u vi d? em khong tu?ng tu?ng ra c?t loi du?c ?
RIGHTIBNgu?n: MathScope.ORG/B/I/RIGHT
Responder


Saltar Fórum:


Utilizadores a ver este tópico: 1 Visitante(s)